تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره چهارم (زمستان) ۱۳۹۸

تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره چهارم (زمستان) ۱۳۹۸

نظر به مصادف بودن مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره چهارم (فصل زمستان) سال ۱۳۹۸ با تعطیلات نوروز و شیوع بیماری کرونا و با توجه به درخواست های مودیان محترم مشمول نظام مالیات بر ارزش افزوده و به منظور  فراهم نمودن زمینه اجرای تکالیف قانونی برای آنان، بنا به اختیار حاصل از قانون و مقررات مالیات بر ارزش افزوده مقرر می دارد:

ادارات کل امور مالیاتی موظفند در مورد مودیان مالیاتی که اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده مربوط به دوره چهارم مالیاتی (فصل زمستان) سال ۱۳۹۸ را تا پایان روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ تسلیم نمایند، امکان برخورداری صددرصد بخشودگی جرائم عدم تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر برای دوره مزبور و همچنین جریمه تأخیر در مدت یاد شده را در صورت درخواست کتبی برای مودیان فوق الذکر فراهم نمایند.

شایان ذکراست برای گروه های اقتصادی اعلام شده طی بخشنامه شماره ۲/۹۹/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۰۶ سررسید پرداخت مالیات بر ارزش افزوده تا پایان روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ می باشد فلذا تا تاریخ یاد شده محاسبه و مطالبه جریمه تأخیر موضوع ماده ۲۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده برای گروه های یاد شده موضوعیت ندارد.

محمد مسیحی

معاون مالیات بر ارزش افزود

دانلود بخشنامه

منبع :سامانه اطلاع رسانی مالیات بر ارزش افزوده

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.