قانون راجع به رشد متعاملین

قانون راجع به رشد متعاملین

مصوب ۱۳۱۳/۶/۱۳

ماده واحده  _از تاریخ اجرای این قانون در مورد کلیه معاملات و عقود و ایقاعات به استثناء نکاح و طلاق ، محاکم عدلیه و ادارات‌دولتی و دفا‌تر اسناد رسمی باید کسانی را که به سن ۱۸ سال شمسی ‌تمام نرسیده‌اند اعم از ذکور و اناث غیررشید بشناسند مگر آنکه رشدآن‌ها قبل از اقدام به انجام معامله یا عقد و یا ایقاع به طرفیت‌مدعی‌العموم در محاکم ثابت شده باشد.

 اشخاصی که به سن ۱۸سال شمسی تمام رسیده‌اند در محاکم عدلیه و ادارات دولتی و دفاتراسناد رسمی رشید محسوب می‌شوند مگر اینکه عدم رشد آن‌ها به‌ طرفیت مدعی‌العموم در محاکم ثابت گردد.

مناط تشخیص سن ا شخاص اوراق هویت آنهاست مگر آنکه خلاف‌ آن ثابت شود

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.