فسخ قرارداد در صورت امتناع متعهد از انجام تعهد در حقوق ایران 

فسخ قرارداد در صورت امتناع متعهد از انجام تعهد در حقوق ایران 

فسخ قرارداد در صورت امتناع متعهد از انجام تعهد در حقوق ایران  فسخ قرارداد در صورت امتناع متعهد از انجام تعهد در حقوق ایران نویسنده : شیروی،عبدالحسین چکیده در صورتی که در قراردادهای معوض،یکی از طرفین قرارداد خود را اجرا نکند،در قانون مدنی حکم عام و صریحی وجود ندارد،که ...