قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور

قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور

لینک روزنامه رسمی قانون بودجه سال 1399 كل كشورماده‌واحده- بودجه سال 1399 کل کشور از حیث منابع و مصارف بالغ بر بیست میلیون و دويست و شصت و شش هزار و پانصد و سي‌ و چهار ميليارد و سيصد و هفتاد و يك ميليون (20.266.534.371.000.000) ...
قانون الزام اختصاص شماره ملی و کدپستی برای کلیه اتباع ایرانی

قانون الزام اختصاص شماره ملی و کدپستی برای کلیه اتباع ایرانی

قانون الزام اختصاص شماره ملی و کدپستی برای کلیه اتباع ایرانی مصوب 1376/2/17  ماده 1- وزارتخانه های کشور و پست و تلگراف و تلفن موظفند با رعایت قوانین و مقررات ، برای کلیه اتباع ایرانی شماره ملی و کدپستی اختصاص دهند. ماده 2- کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی ، وزارتخانه ...
قانون راجع به رشد متعاملین

قانون راجع به رشد متعاملین

قانون راجع به رشد متعاملین مصوب 1313/6/13 ماده واحده  _از تاریخ اجرای این قانون در مورد کلیة معاملات و عقود و ایقاعات به استثناء نکاح و طلاق ، محاکم عدلیه و ادارات‌دولتی و دفا‌تر اسناد رسمی باید کسانی را که به سن ۱۸ سال شمسی ‌تمام نرسیده‌اند اعم از ذکور ...
قانون تملک آپارتمانها ‌

قانون تملک آپارتمانها ‌

قانون تملك آپارتمانها ‌ مصوب 1343/12/16 با اصلاحات بعدی ماده 1 - مالكيت در آپارتمانهاي مختلف و محلهاي پيشه و سكناي يك ساختمان شامل دو قسمت است: مالكيت قسمتهاي اختصاصي و مالكيت قسمت هاي مشترك. ماده 2 - قسمتهاي مشترك مذكور در اينقانون عبارت از قسمتهائي از ساختمان است كه حق استفاده از آن ...
قانون پیش ‌فروش ساختمان

قانون پیش ‌فروش ساختمان

قانون پيش ‌فروش ساختمان مصوب 1389/10/12 با اصلاحات بعدی ماده 1 ـ هر قراردادي با هر عنوان كه به موجب آن، مالك رسمي زمين (پيش‌ فروشنده) متعهد به احداث يا تكميل واحد ساختماني مشخص در آن زمين شود و واحد ساختماني مذكور با هر نوع كاربري از ابتدا يا در حين احداث و تكميل يا ...