تفویض اختیارات شخص در شرکت

مورد وکالت : مراجعه به تمامی ادارات دولتی و غیردولتی و وابسته به دولت،وزارتخانه ها،ارگان ها و سازمان ها و نهادها،مراجع قضایی،بانک ها،اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری،دفاتر اسناد رسمی،دارایی،اتحادیه ها،اصناف،اتاق بازرگانی،انجام کلیه وظایف و مسئولیت های موکل در شرکت …….. به شناسه ملی ……… ثبت شده به شماره ….. در اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری تحت هر عنوان و سمتی که موکل دارا بوده و هست و یا دارا خواهد شد اعم از شرکت در جلسات مجامع عمومی عادی یا فوق العاده یا عادی به طور فوق العاده و جلسات هیأت مدیره و دادن هرگونه رأی ،پیشنهاد،انتخاب شدن یا انتخاب نمودن،اتخاذ هرگونه تصمیم در خصوص تغییر در اساسنامه و افزایش یا کاهش سرمایه و به طور کلی تمامی تصمیمات به رأی گذاشته شده و قبول هرگونه سمت در هیأت مدیره ،امضا کلیه اوراق و صورتجلسات مجامع و هیأت مدیره و تغییرات و اعمال کلیه اختیارات نامبرده وفق مقررات و مفاد اساسنامه و مصوبات قانونی مجامع و هیأت مدیره اعم از امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک،سفته،بروات، قراردادها و عقود اسلامی،اسناد رسمی ،اخذ اوراق و اسناد و مدارک اعم از اصل یا رونوشت،تصویر مصدق،کپی و انجام کلیه وظایف موکل در شرکت مرقوم به نحوی که در هیچ یک از موارد نیازی به حضور و امضا مجدد موکل نباشد.
حدود اختیارات : وکیل مرقوم در انجام مورد وکالت دارای اختیارات تام و مطلق میباشد. امضا و اقدام و عمل وکیل مزبور در انجام مورد وکالت با داشتن حق توکیل بغیر ولوکرارا جزاً و یا کلاً به منزله امضا و اقدام و عمل موکل نافذ و معتبر بوده و دارای اثرات قانونی است. مفاد این سند فقط در نفس وکالت مؤثر است.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.