تقاضای صدور اجرائیه نسبت به مطالبات مورث

مورد وکالت:با حق مراجعه به دفتر اسناد رسمی …….. تهران و اداره اجرای اسناد رسمی  ، در صورت عدم وجود موانع قانونی تقاضای صدور اجراییه نسبت به سهم الارث موکلین ازمطالبات مورث از سند رهنی ……. مورخ …….. علیه راهن و گیرنده تسهیلات سند مرقوم ،تعقیب عملیات اجرایی، تقاضای توقیف و بازداشت مورد وثیقه سند مذکور ، تقاضای ارزیابی و مزایده، شرکت در مزایده و قبول مورد مزایده به ازای مطالبات و خسارات، با حق اخذ وجوه موضوع لازم الاجرا،درخواست عدم تعقیب پرونده، تادیه هزینه های قانونی، قبول انتقال اجرایی و امضا سند رسمی مربوطه و اصلاحیه های آن به نام موکل، در صورت وصول مطالبات، فک رهن  وفسخ  سند مذکور  ،تقاضای ختم پرونده، اخذ پاسخ استعلام ها و تسلیم یا اخذ کلیه اوراق و مدارک و اسناد و امضا ذیل کلیه صورتجلسه ها، دفاتر، اوراق واخطاریه ها، اسناد مربوطه به نحویکه نیازی به حضور و امضا مجدد موکل مرقوم نباشد.

حدود اختیارات  : وکیل مرقوم در انجام مورد وکالت دارای اختیارات تام و مطلق میباشد. امضا و اقدام و عمل وکیل مزبور در انجام مورد وکالت به منزله امضا و اقدام و عمل موکل نافذ و معتبر بوده و دارای اثرات قانونی است.مفاد این سند فقط در نفس وکالت مؤثر است

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.