تعویض سند مالکیت
 1. اصل سند مالکیت دفترچه ای.
 2. اصل بنچاق.
 3. اصل خلاصه معامله.
 4. اصل شناسنامه و کارت ملی.
 5. آدرس و کدپستی ملک.
 6. آدرس و کدپستی محلی که سند به آن محل ارسال خواهد شد.

نکات قابل توجه:

 • کلیه نقل وانتقالاتی که از تاریخ ۱۳۹۰/۰۷/۲۵ به بعد و با اسناد مالکیت دفترچه ای صورت گرفته باشد می بایست با سند تک برگی تعویض گردد لذا اسناد دفترچه ای جهت انتقالات بعدی فاقد اعتبار است.
 • کلیه اسناد مالکیت دفترچه ای مرتبط قبل از سال ۱۳۵۸ نیاز به تعویض دارد.
 • چنانچه خلاصه معامله در دسترس نباشد اخذ کپی برابر اصل بنچاق ممهور به مهر عدم بیع شرط از دفتر تنظیم کننده سند کفایت می کند.
 • چنانچه تقاضای تعویض سند مالکیت توسط نمایندگان قانونی (از قبیل وکیل،ولی ،قیم و….) صورت می گیرد ارائه اصل مدارک مثبت سمت و مدارک شناسائی نماینده الزامیست. 
 1. اصل سند مالکیت کاداستری.
 2. اصل بنچاق.
 3. اصل خلاصه معامله.
 4. اصل شناسنامه و کارت ملی.
 5. آدرس و کدپستی ملک.
 6. آدرس و کدپستی محلی که سند به آن محل ارسال خواهد شد.

نکات قابل توجه:

 • اسناد تک برگی بعد از هر نقل و انتقال نیاز به تعویض دارند ،در صورت عدم تعویض برای نقل و انتقال بعدی فاقد اعتبار است.
 • چنانچه خلاصه معامله در دسترس نباشد با مراجعه به دفتر تنظیم کننده سند و اخذ کپی برابر اصل ممهور به مهر عدم بیع شرط کفایت می کند.
 • چنانچه تقاضای تعویض سند مالکیت توسط نمایندگان قانونی (از قبیل وکیل،ولی ،قیم و….) صورت می گیرد ارائه اصل مدارک مثبت سمت و مدارک شناسائی نماینده الزامیست.
 1. اصل سند مالکیت به نام مورث.
 2. اصل بنچاق به نام مورث.
 3. اصل یا تصویر برابر اصل دادنامه حصر وراثت.
 4. اصل یا تصویر برابر اصل گواهی مالیات بر ارث.
 5. اصل خلاصه معامله.
 6. اصل شناسنامه و کارت ملی وراث.
 7. آدرس و کدپستی ملک.
 8. آدرس و کدپستی محلی که سند به آن محل ارسال خواهد شد.

نکات قابل توجه:

 • چنانچه خلاصه معامله در دسترس نباشد با مراجعه به دفتر تنظیم کننده سند و اخذ کپی برابر اصل ممهور به مهر عدم بیع شرط کفایت می کند.
 • چنانچه تقاضای تعویض سند مالکیت توسط نمایندگان قانونی (از قبیل وکیل،ولی ،قیم و….) صورت می گیرد ارائه اصل مدارک مثبت سمت و مدارک شناسائی نماینده الزامیست.
 1. اصل سند مالکیت .
 2. اصل بنچاق.
 3. تصویر برابر اصل صورتمجلس تفکیکی.
 4. اصل خلاصه معامله.
 5. اصل شناسنامه و کارت ملی.
 6. آدرس و کدپستی ملک.
 7. آدرس و کدپستی محلی که سند به آن محل ارسال خواهد شد.

نکات قابل توجه:

 • چنانچه خلاصه معامله در دسترس نباشد با مراجعه به دفتر تنظیم کننده سند و اخذ کپی برابر اصل ممهور به مهر عدم بیع شرط کفایت می کند.
 • چنانچه تقاضای تعویض سند مالکیت توسط نمایندگان قانونی (از قبیل وکیل،ولی ،قیم و….)صورت می گیرد ارائه اصل مدارک مثبت سمت و مدارک شناسائی نماینده الزامیست.
error: اجازه کپی محتوی ندارید