مدارک نقل و انتقال املاک

نقل و انتقال املاک داخل در محدوده شهر

 • آپارتمان های مسکونی:

  1. اصل سند مالکیت
  2. اصل بنچاق
  3. شناسنامه و کارت ملی طرفین
  4. اصل یا برابر با اصل پایانکار شهرداری (تبصره ۸ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری)
  5. پاسخ استعلام ثبتی (ماده یک قانون تسهیل و ماده یک آئین نامه اجرایی آن)
  6. پاسخ استعلام دارایی (ماده ۱۸۷ قانون مالیات های مستقیم)
  7. مفاصا حساب عوارض نوسازی (تبصره ماده ۷۴ قانون شهرداری)
  8. گواهی تسویه حساب شارژ ساختمان (ماده ۱۲ قانون تملک آپارتمانها)
  9. آدرس طرفین (ماده ۱۷ آئین نامه دفاتر اسناد رسمی و ماده ۱۶ آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی)
  10. کدپستی طرفین (ماده ۱۱ قانون الزام اختصاص شماره ملی و کدپستی)
  11. صورت مجلس تفکیکی جهت اخذ پاسخ استعلام دارایی(تبصره ۴ ماده ۱۸۷ قانون مالیات)
  12. قبوض آب و برق و گاز اختصاصی

نکات قابل توجه:

۱- در حال حاضر به استناد ماده ۸ قانون تسهیل تنظیم اسناد رسمی تکلیف دفاتر اسناد رسمی به اخذ مفاصا حساب عوارض نوسازی و گواهی تسویه حساب شارژ ساختمان  ملغی گردیده است و امکان تنظیم سند بدون اخذ مفاصا حساب های مذکور باقبول و تعهد خریدار نسبت به پرداخت آن امکان پذیر است.

۲- چنانچه سند توسط نمایندگان قانونی (از قبیل وکیل،ولی ،قیم و….)امضاء  گردد ارائه اصل مدارک مثبت سمت و مدارک شناسائی نماینده الزامیست.

 • آپارتمان های اداری

 1. اصل سند مالکیت
 2. اصل بنچاق
 3. شناسنامه و کارت ملی طرفین
 4. اصل یا برابر با اصل پایانکار شهرداری (تبصره ۸ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری)
 5. پاسخ استعلام ثبتی (ماده یک قانون تسهیل و ماده یک آئین نامه اجرایی آن)
 6. پاسخ استعلام دارایی (ماده ۱۸۷ قانون مالیات های مستقیم)
 7. پاسخ استعلام تامین اجتماعی (ماده ۳۷ قانون تامین اجتماعی)
 8. مفاصا حساب عوارض نوسازی (تبصره ماده ۷۴ قانون شهرداری)
 9. گواهی تسویه حساب شارژ ساختمان (ماده ۱۲ قانون تملک آپارتمانها)
 10. آدرس طرفین (ماده ۱۷ آئین نامه دفاتر اسناد رسمی و ماده ۱۶ آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی)
 11. کدپستی طرفین (ماده ۱۱ قانون الزام اختصاص شماره ملی و کدپستی)
 12. صورت مجلس تفکیکی جهت اخذ پاسخ استعلام دارایی(تبصره ۴ ماده ۱۸۷ قانون مالیات)
 13. قبوض آب و برق و گاز اختصاصی.

نکات قابل توجه:

۱ – در حال حاضر به استناد ماده ۸ قانون تسهیل تنظیم اسناد رسمی تکلیف دفاتر اسناد رسمی به اخذ مفاصا حساب عوارض نوسازی و گواهی تسویه حساب شارژ ساختمان  ملغی گردیده است و امکان تنظیم سند بدون اخذ مفاصا حساب های مذکور باقبول و تعهد خریدار نسبت به پرداخت آن امکان پذیر است.

۲- به استناد بند ج ماده یک قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی چنانچه خریدار متعهد به پرداخت بدهی به سازمان تامین اجتماعی گردد امکان تنظیم سند بدون اخذ پاسخ استعلام امکان پذیر است.

۳ – چنانچه سند توسط نمایندگان قانونی (از قبیل وکیل،ولی ،قیم و….)امضاء  گردد ارائه اصل مدارک مثبت سمت و مدارک شناسائی نماینده الزامیست.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.