وکالت اخذ سند مالکیت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

مورد وکالت: در خصوص مراجعه به اداره ثبت اسناد و املاک و پیگیری امور مربوطه نسبت به فرم پذیرش درخواست صدور سند مالکیت به شماره پرونده …………. قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و درخواست صدور سند مالکیت موضوع تقاضانامه فوق ارائه مدارک و پیگیری پرونده مزبور و حضور در کمیسیون ها و هیات های حل اختلاف مربوط و درج آگهی روزنامه کثیر الانتشار ، پرداخت هزینه کارشناس،اعتراض به نظر کارشناس ،اعتراض به آرا هیات،تقدیم دادخواست به دادگاه صالح، در صورت بروز اختلاف مراجعه به محاکم دادگستری جهت اثبات مالکیت و طی تشریفات یاد شده و اخذ سند مالکیت به نام و برای موکل ، و پرداخت کلیه هزینه های مربوطه و مراجعه به ادارات دارایی و شهرداری و تأمین اجتماعی وزارت جهاد کشاورزی، وزارت راه و شهر سازی و کلیه ادارات و سازمانهای دولتی ذی صلاح و دریافت استعلام ها و پیگیری تا اخذ پاسخ آنها و هرگونه توافق با شهرداری و گواهی امضاء و سپردن هرنوع تعهد که لازم آید ،امضا ذیل اوراق واسناد به نحوی که نیازی به حضور و امضاء مجدد موکل نباشد.
حدود اختیارات : وکیل مرقوم در انجام مورد وکالت دارای اختیارات تام و مطلق میباشد. امضا و اقدام و عمل وکیل مزبور در انجام مورد وکالت به منزله امضا و اقدام و عمل موکل نافذ و معتبر بوده و دارای اثرات قانونی است. مفاد این سند فقط در نفس وکالت مؤثر است.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.