معافیت مالیات حقوق

وکالت انجام امور مالیاتی

مورد وکالت : مراجعه به وزارت امور اقتصادی و دارایی ،سازمان امور مالیاتی ،حوزه های مالیاتی ،ممیزی ها و سر ممیزی های مالیاتی ،هیات حل اختلاف مالیاتی ،شورای عالی مالیاتی،دادستان انتظامی مالیاتی،دوایر اجرا جهت انجام کلیه امور مالیاتی موکل اعم از تسلیم اظهارنامه ها،تقاضای اخذ کد اقتصادی  ،حضور در کمیسیون های بدوی و تجدید نظر،رویت و اخذ اخطاریه ها،قبول یا رد اعلام تشخیص،دفاع از حقوق موکل،اعتراض به آرای کمیسیون های تشخیص،تجدید نظرخواهی،اعتراض به آرای صادره از طریق شورای عالی مالیاتی،با حق تقدیم دادخواست به دیوان عدالت اداری، با داشتن کلیه اختیارات مندرج در مواد ۳۵ و ۳۶ قانون آیین دادرسی مدنی نهایتاً تادیه مالیات ها و عوارض و سایر حقوق مربوطه ولو به صورت تقسیط،درخواست تقسیط تسلیم اسناد تقسیط،اخذ مفاصاحساب و گواهی ها و برگ قطعی ارائه و اخذ اسناد و مدارک اعم از اصل ،رونوشت ،برابر اصل، سپردن تعهدات در این خصوص ،امضاء ذیل اوراق ، انجام کلیه امور مالیاتی موکل به نحویکه در هیچ یک از مراحل نیازی به حضور و امضای مجدد موکل نباشد.

حدود اختیارات  : وکیل مرقوم در انجام مورد وکالت دارای اختیارات تام و مطلق میباشد. امضا و اقدام و عمل وکیل مزبور در انجام مورد وکالت به منزله امضا و اقدام و عمل موکل نافذ و معتبر بوده و دارای اثرات قانونی است.مفاد این سند فقط در نفس وکالت مؤثر است.

 

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.