وکالت ثبت شرکت

مورد وکالت : مراجعه به ادارات ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری، دارائی شرکت ها، اتاق بازرگانی و تمامی ادارات تابع وزارت صمت و مجمع امورصنفی و هر سازمان یا اداره دولتی و وابسته به دولت و هرشخص حقیقی و حقوقی دیگری که لازم باشد، به منظور به ثبت رساندن هر نوع شرکت تحت هر نام با اختیار اخذ و ارائه هرگونه مجوز، تقاضانامه ، اظهارنامه یا گواهی نامه و سایر اوراق و اسناد و مدارک مربوطه ، تعیین یا تغییر نام شرکت و تصحیح احتمالی موضوع شرکت و اساسنامه و امضاء اوراق و دفاتر ثبت شرکتها و درخواست پلمپ و امضاء دفاتر و پرداخت حقوق ثبتی ، بهای آگهی و روزنامه ها و غیره و در صورت درج اشتباه آگهی اقدام به اصلاح آن و بطورکلی انجام تمامی تشریفات مربوطه به ثبت رساندن شرکت از طرف و بنام موکل به عنوان موسس یا مدیر یا هر سمتی که موکل دارا می باشد و همچنین اخذ کارت بازرگانی،دریافت کد اقتصادی، بنحویکه جهت انجام مورد وکالت نیاز بحضور و امضاء مجدد موکل نباشد.
حدود و اختیارات : وکیل مرقوم جهت انجام مورد وکالت تام الاختیار است و اقدام و امضاء نامبرده بمنزله اقدام وامضاء شخص موکل نافذ و معتبراست و مفاد این سند در نفس وکالت موثر است .

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.