صلح علامت تجاری

وکالت ثبت علامت تجاری

مورد وکالت : مراجعه به اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی و اداره ثبت علائم تجاری و قسمت های مربوطه، ثبت اسناد و املاک و سایر ادارات دولتی و غیردولتی و کلیه مراجع ذیصلاح کشور جهت ثبت علامت تجاری شرکت فوق به هر اسم و نشانه و علامت که وکیل معرفی نماید به هر کیفیت و تأدیه هزینه های قانونی و سپردن هرگونه تعهد که لازم آید و اخذ رسید و تنظیم و امضای ذیل اوراق و مدارک و فرم اظهارنامه ثبت علامت و دفاتر مربوطه و تسلیم یا اخذ اوراق و اسناد و مدارک اعم از رونوشت و کپی اسناد به نحوی که در هیچ یک از مراحل مورد وکالت نیازی به حضور و امضای مجدد موکلین نباشد.


حدود اختیارات: وکیل مرقوم در خصوص انجام مورد وکالت دارای کلیه اختیارات مزبوره می باشد و هرگونه اقدام و امضاء وی به منزله اقدام و امضای موکل نافذ و صحیح و معتبر است مفاد این ورقه فقط در نفس وکالت موثر است.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.