وکالت خرید ملک (پلاک مشخص)

اقدام به خریداری و قبول انتقال …………… دانگ آپارتمان/زمین/خانه به پلاک ……….. فرعی از …………… اصلی واقع در بخش …………………… مشاعاً یا مفروزاً به هر مبلغ و با هر گونه قید و شرط که وکیل صلاح و مقتضی بداند با کلیه متعلقات و منضمات و مشاعات و مشترکات و با تمامی حقوق و منافع و امتیازات مترتبه با آب و برق و گاز و تلفن در صورت وجود، از مالک آن، بنام و برای موکل، پرداخت وجه و تحویل گرفتن مورد معامله و مدارک آن، در صورت برقراری تعهد به تخلیه و تحویل و الزامات دیگر از سوی انتقال دهنده درخواست و انجام اجرای ان ولو به صورت صدور اجرائیه سپردن هر نوع تعهد، اسقاط نمودن کافه خیارات خصوصاً خیار غبن، حضور در دفاتر اسناد رسمی و قبول انتقال و امضا ذیل اوراق و اسناد و پرداخت هزینه های قانونی و عنداللزوم اعلام حضور موکل و تقاضای صدور گواهی حضور موکل یا عدم حضور انتقال دهنده همچنین مراجعه به اداره ثبت اسناد و درخواست و دریافت سند مالکیت تک برگی بنام و برای موکل و ایصال آن به موکل و در صورت لزوم مراجعه به دارایی و شهرداری و کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی و انجام کلیه امور اداری موکل در خصوص مورد خریداری شده و تسلیم یا اخذ هر نوع مدرک، مستند، رونوشت و پاسخ نامه و استعلام و مفاصاحساب که لازم باشد و انجام کلیه امور اداری که برای انجام مورد وکالت لازم و ضروری باشد به طوریکه در هیچیک از موارد نیازی به حضور و امضای مجدد موکل نباشد.
حدود اختیارات : وکیل مرقوم در انجام مورد وکالت دارای اختیارات تام و مطلق میباشد. امضا و اقدام و عمل وکیل مزبور در انجام مورد وکالت به منزله امضا و اقدام و عمل موکل نافذ و معتبر بوده و دارای اثرات قانونی است. مفاد این سند فقط در نفس وکالت مؤثر است.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.