صلح علامت تجاری

وکالت خرید و قبول صلح علامت تجاری

مورد وکالت :اقدام به خریداری و قبول صلح هر نوع علامت و نام تجاری تحت هر شکل و عنوان با هر مشخصات از هر شخص به هر مبلغ با هر قید و شرط  که تعیین شود با تمام حقوق و امتیازات مترتبه آن به نام و برای موکل ، سپردن هر نوع تعهد، اسقاط نمودن کافه خیارات خصوصاً خیار غبن ، حضور در دفاتر اسناد رسمی و قبول انتقال و امضا ذیل اوراق و اسناد مربوطه و اصلاحیه های احتمالی ،پرداخت وجه، تادیه هزینه های قانونی ، مراجعه به اداره کل مالکیت صنعتی ،اداره ثبت علائم تجاری ،اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ،انجام کلیه تشریفات مربوط به ثبت  انتقال در اداره ثبت علائم تجاری ،اقدام به ظهر نویسی گواهی ثبت علامت ،تقاضای انتشارآگهی در روزنامه رسمی، تسلیم یا اخذ هر نوع مدرک، مستند، رونوشت و پاسخ نامه و استعلام و مفاصاحساب که لازم باشد و انجام کلیه امور اداری که برای انجام مورد وکالت لازم و ضروری باشد به طوریکه در هیچیک از موارد نیازی به حضور و امضای مجدد موکل نباشد.

حدود اختیارات  : وکیل مرقوم در انجام مورد وکالت دارای اختیارات تام و مطلق میباشد. امضا و اقدام و عمل وکیل مزبور در انجام مورد وکالت  به منزله امضا و اقدام و عمل موکل نافذ و معتبر بوده و دارای اثرات قانونی است. مفاد این سند فقط در نفس وکالت مؤثر است.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.