وکالت فروش سهام باشرکت مسئولیت محدود

مراجعه به اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری ،دفاتر اسناد رسمی، سرممیزی مالیاتی، حوزه مالیاتی مربوطه و سایر ادارات ذیربط و مراجع ذیصلاح، انجام کلیه امور کاری و اداری مربوط به کلیه سهم الشرکه موکل در شرکت ………… (با مسئولیت محدود) به شناسه ملی………………………. ثبت شده تحت شماره ………….. در اداره ثبت شرکت ها که حسب الاظهار موکل جز شرکا آن می باشد، پرداخت کلیه هزینه های قانونی و مالیات متعلقه، اخذ هرگونه گواهی، تاییدیه، مفاصاحساب ، دریافت اخذ اسناد و مدارک و اوراق اعم از اصل، رونوشت، کپی . پس از رفع موانع قانونی با رعایت مفاد اساسنامه، انتقال قطعی وصلح تمام یا قسمتی از سهم الشرکه موکل در شرکت مرقوم به هر مقدار و هر ارزش به هر شخص حقیقی و حقوقی حتی بخود وکیل در مقابل هر بها و هر شرط و با هر کمیت و کیفیت ولو به صورت صلح حقوق. اسقاط نمودن کافه خیارات خصوصاً خیار غبن هر چند فاحش با حق اخذ بها یا مال الصلح و اخذ سود وایصال آن به موکل و همچنین مراجعه به ثبت شرکت ها و دفاتر اسناد رسمی جهت انجام تشریفات انتقال، تنظیم و امضا اسناد رسمی مربوطه حتی اصلاحیه های احتمالی، همچنین حضور در مجامع عمومی عادی و فوق العاده شرکت مذکور، اتخاذ تصمیم از طرف موکل، تنظیم و امضا صورتجلسات مجامع و هیئت مدیره، امضا ذیل هرگونه اوراق و دفاتر و مدارک مربوطه، سپردن هرگونه تعهد در این راستا و به طور کلی انجام کلیه تشریفات قانونی و امور کاری و اداری که برای انجام مورد وکالت لازم و ضروری باشد بنحویکه نیازی به حضور و امضا مجدد موکل نباشد.
حدود اختیارات : وکیل مرقوم در انجام مورد وکالت دارای اختیارات تام و مطلق میباشد. امضا و اقدام و عمل وکیل مزبور در انجام مورد وکالت به منزله امضا و اقدام و عمل موکل نافذ و معتبر بوده و دارای اثرات قانونی است. مفاد این سند فقط در نفس وکالت مؤثر است.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.