اقرار مفقودی چک

وکالت مطالبه وجه چک برگشتی

مراجعه به هر یک از دادسراهای عمومی و انقلاب، دادگاه های عمومی ( حقوقی و جزایی )، تجدید نظر، دیوان عالی کشور، شورای حل اختلاف، اجرای احکام و همچنین مراجعه به اداره اجرای اسناد رسمی و بانک مربوطه، در صورت عدم وجود موانع قانونی اقامه و پیگیری هر گونه دعوی حقوقی و جزایی علیه …………… صادر کننده……….. فقره چک بلامحل ( پرداخت نشدنی ) به شماره …… بانک ……. مستند به گواهینامه عدم پرداخت شماره ………بانک …………. تقاضای تعقیب و رسیدگی، تنظیم هر گونه شکوائیه و دادخواست و رسیدگی، دفاع از هر نوع دعاوی احتمالی مطروحه علیه موکل، درخواست تامین خواسته، درخواست بازداشت و رفع بازداشت اموال مدیون و صادر کننده با حق واخواهی، تجدید نظر خواهی فرجام خواهی و اعاده دادرسی ادعا جعل یا انکار نسبت به سند طرف تعیین جاعل، ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور، مصالحه و سازش، با حق قرارداد با وکلای دادگستری و فسخ و جایگزینی آن تعیین مصدق و کارشناس، طرح دعوی خسارت جلب ثالث به دعوی متقابل و تقاضای اجرای حکم یا صدور اجرائیه از طریق اجرای ثبت تعقیب عملیات اجرایی، معرفی اموال بدهکار، تقاضای توقیف و بازداشت اموال و حقوق و مزایا ، تقاضای مزایده، شرکت در مزایده و قبول اموال مورد مزایده به ازای مطالبات و خسارات، تقاضای ممنوع الخروجی صادر کننده چک و رفع آن با حق اخذ وجوه موضوع لازم الاجرا، تادیه هزینه های قانونی، قبول انتقال اجرایی و امضا سند رسمی مربوطه و اصلاحیه های آن، در صورت وصول مبلغ چک اقرار به وصول و اعلام ختم پرونده اجرایی، اعلام رضایت در مراجع قضائی و یا دفاتر اسناد رسمی،تقاضای استرداد چک و ختم پرونده، اخذ پاسخ استعلام های مرتبط با دعوی مطروحه از تمامی ادارات سازمانها و بانک ها اعم از پلیس راهور ادارات ثبت ،شهرداری، دارایی و تسلیم یا اخذ کلیه اوراق و مدارک و اسناد و امضا ذیل کلیه صورتجلسه ها، دفاتر، اوراق و اسناد مربوطه به نحویکه نیازی به حضور و امضا مجدد موکل مرقوم نباشد.

حدود اختیارات  : وکیل مرقوم در انجام مورد وکالت دارای اختیارات تام و مطلق میباشد. امضا و اقدام و عمل وکیل مزبور در انجام مورد وکالت به منزله امضا و اقدام و عمل موکل نافذ و معتبر بوده و دارای اثرات قانونی است.مفاد این سند فقط در نفس وکالت مؤثر است.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.