ترخیص کالا

وکالت گمرکی

مورد وکالت : انجام تشریفات گمرکی موکل در خصوص واردات،صادرات،ترانزیت،ورود موقت،مرجوعی و ترخیص کالا و کلیه اقدامات و تشریفات قانونی مربوطه و بطور کلی اقدام به هر نوع عمل قانونی لازم در رابطه با مورد وکالت به نحوی که نیاز به حضور و امضا و اجازه مجدد موکل نباشد.حدود اختیارات: ۱- اخذ اسناد خرید و حمل۲- اخذ قبض انبار و ترخیصیه۳- تنظیم اظهارنامه۴- انجام تشریفات گمرکی واردات/صادرات/ترانزیت و ورود موقت/مرجوعی/ترخیص کالا۵- پرداخت حقوق ورودی و عوارض و هزینه های گمرکی و مالیات های متعلقه۶- اعتراض به تصمیمات گمرک و درخواست رد اضافه پرداختی۷- مراجعه به سازمانهای ذیربط جهت اخذ مجوزهای مربوطه۸- درخواست تعیین تعرفه موضوع ماده ۴۳ قانون امور گمرکی ۹- تقاضای ارجاع پرونده به کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی۱۰- اعتراض به آراء کمیسیون بدوی و درخواست ارسال پرونده به کمیسیون تجدیدنظر۱۱- حضور در کمیسیونهای بدوی و تجدیدنظر رسیدگی به اختلافات گمرکی جهت دفاع از پرونده مربوطه. وکیل نامبرده حق توکیل بغیر باستثناء کارمند کارگزار را ندارد.این سند فقط در نفس وکالت مؤثر است.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.