وکالت خرید و قبول صلح علامت تجاری

وکالت خرید و قبول صلح علامت تجاری

وکالت مطالبه وجه چک برگشتی

وکالت مطالبه وجه چک برگشتی

وکالت اخذ گواهی انحصار وراثت و مالیات بر ارث

وکالت اخذ گواهی انحصار وراثت و مالیات بر ارث

وکالت انجام امور مالیاتی

وکالت انجام امور مالیاتی

وکالت گمرکی

وکالت گمرکی

وکالت ثبت علامت تجاری

وکالت ثبت علامت تجاری

وکالت ثبت شرکت

وکالت ثبت شرکت

وکالت فروش سهام شرکت با مسئولیت محدود

وکالت فروش سهام شرکت با مسئولیت محدود

تفویض اختیارات شخص در شرکت

تفویض اختیارات شخص در شرکت

تقاضای صدور اجرائیه نسبت به مطالبات مورث

تقاضای صدور اجرائیه نسبت به مطالبات مورث