وکالت برداشت از حساب

وکالت برداشت از حساب

وکالت برداشت از حساب مورد وكالت : مراجعه به بانك ..... شعبه ........ كد ..... و اقدام به انجام كليه امور بانكي موكل در خصوص حساب ............. بشماره .......... متعلق به موكل و تهيـه و تقـديـم مدارك مورد نياز،واريز ،دريافت و برداشت هر مقدار وجه از حساب هاي مرقوم و ساير مزاياي مترتبه بر آن ...
وکالت اخذ سند مالکیت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

وکالت اخذ سند مالکیت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

وکالت اخذ سند مالکیت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مورد وكالت: در خصوص مراجعه به اداره ثبت اسناد و املاك و پيگيري امور مربوطه نسبت به فرم پذيرش درخواست صدور سند مالكيت به شماره پرونده ............. قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي ...
وکالت اخذ سند مالکیت المثنی

وکالت اخذ سند مالکیت المثنی

وکالت اخذ سند مالکیت المثنی مورد وكالت :مراجعه به اداره ثبت اسناد و املاك تقاضاي سند مالكيت المثني در خصوص ششدانگ پلاك ثبتي................ فرعي از.............. اصلي واقع در بخش ............. با حق تنظيم و امضا اوراق و استشهاديه مربوطه تاديه هزينه هاي قانوني، ارائه مدارك، اخذ پاسخ استعلاميه ها درخواست يا ...
وکالت قبول صلح عمری

وکالت قبول صلح عمری

وکالت قبول صلح عمریمورد وکالت :قبول مصالحه هر نوع ملك اعم از خانه و آپارتمان و زمين به هر پلاك ثبتي و هر متراژ با جميع توابع شرعيه لواحق عرفيه آن بدون استثنا بنام و براي موكل با هر شرط و به هر مدت و ميزان و به هر ...
وکالت فروش سهم الارث

وکالت فروش سهم الارث

وکالت فروش سهم الارث مورد وكالت : با حق مراجعه به هريك از وزارتخانه ها،سازمان ها، ادارات و دواير دولتي و غير دولتي اعم از اداره ثبت اسناد و املاك، دارايي، شهرداري، تامين اجتماعي، اوقاف، مسكن و شهرسازي، جهاد كشاورزي و همچنين مراجعه به هر يك از مراجع قضايي، بانك ...
وکالت اجاره دادن ملک (ملک مشخص)

وکالت اجاره دادن ملک (ملک مشخص)

وکالت اجاره دادن ملک (ملک مشخص)مورد وكالت : مراجعه به ادارات ثبت اسناد و املاك ،دارايي ، تامين اجتماعي ، هر يك از دفاتر اسناد رسمي ، دفاتر مشاورين املاك و هريك از مراجع قضائي و انتظامي و ديگر ادارات و مراجع و مقامات ذيربط ، پس از رفع ...
وکالت خرید ملک ( پلاک مشخص)

وکالت خرید ملک ( پلاک مشخص)

وکالت خرید ملک (پلاک مشخص) اقدام به خريداري و قبول انتقال ............... دانگ آپارتمان/زمين/خانه به پلاك ........... فرعي از ............... اصلي واقع در بخش ........................ مشاعاً يا مفروزاً به هر مبلغ و با هر گونه قيد و شرط كه وكيل صلاح و مقتضي بداند با كليه متعلقات و منضمات و مشاعات و مشتركات و ...
وکالت انتقال پروانه کسب

وکالت انتقال پروانه کسب

وکالت انتقال پروانه کسب مورد وكالت : مراجعه به كليه وزارتخانه ها ،ادارات ، سازمان ها، نهاد ها اعم از دارايي، شهرداري ،تامين اجتماعي، اتحاديه، اصناف ،اتحاديه صنفي ،مجامع امور صنفي،شوراي اصناف ، كميسيون نظارت ، هيات عالي نظارت ، اداره اماكن نيروي انتظامي ،اتاق بازرگاني ،سازمان تعزيرات حكومتي،دفاتر پيشخوان ...
ابرا مهریه

ابرا مهریه

ابراء مهریه در تاريخ فوق حاضر گرديد خانم ..................... با مشخصات فوق الذكر زوجه و دائن سند نكاحيه شماره ...................... مورخ .................... دفتر ................ ازدواج و بعد از حضور به اختيار و با رضايت كامل به موجب اين سند از حق خود و مهريه مندرج در سند مذكور، صرفاً از دريافت تعداد ........... عدد ...
وکالت صلح و واگذاری علامت تجاری

وکالت صلح و واگذاری علامت تجاری

وکالت صلح و واگذاری علامت تجاریمورد وكالت : مراجعه به اداره كل مالكيت صنعتي ،اداره ثبت علائم تجاري ،اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجاري،اداره امور مالياتي ،دفاتر اسناد رسمي، سايرادارات و مراجع ذيربط جهت درخواست و دريافت هرگونه مجوز، گواهي ، پاسخ استعلام،مفاصا حساب،تسليم اظهار نامه ،تمديد و ...