صلح علامت تجاری (برند)

صلح علامت تجاری (برند)

صلح علامت تجاری (برند)مورد مصالحه: صلح و واگذاري و انتقال حقوق عينيه و فرضيه و متصوره مصالح نسبت به اجزا علامت تجاري موسوم به ... داراي طبقه ..... ثبت شده تحت شماره ....... مورخ ..... در اداره كل مالكيت صنعتي و شماره ثبت اظهارنامه ...... مورخ ...... با جميع متعلقات و امتيازات مترتبه آن به ...
قرارداد رهنی بانک سپه

قرارداد رهنی بانک سپه

قرارداد رهنی بانک سپه بين امضاكنندگان زير : الف : بانك سپه به شماره ثبت 4293 اداره ثبت شركت ها و مؤسسات غيرتجاري شناسه ملي 10862064732 و شماره اقتصادي 411111643516 شعبه نگين به نشاني ...... با نمايندگي ........ با مشخصات فوق الذكر كه در اين قرارداد بانك ناميده ميشود. ج : شركت ......... ...
قرارداد رهنی بانک رفاه

قرارداد رهنی بانک رفاه

قرارداد رهنی بانک رفاه ماده (1) اين قرارداد في مابين امضا كنندگان ذيل : الف : بانك رفاه كارگران - شعبه  داراي شماره اقتصادي 5564 - 1147 - 4111 با نمايندگي آقاي  با مشخصات فوق الذكر كه از اين پس در اين قرارداد اختصاراً "بانك" ناميده مي شود از يك ...
تعهد مفقودی قبض پارکینگ

تعهد مفقودی قبض پارکینگ

تعهد مفقودی قبض پارکینگ اينجانب .................... با مشخصات فوق الذكر اصل قبض پاركينگ به شماره سريال ........... را مفقود نموده ام با طيب خاطر و رضاي كامل متعهد و ملتزم مي گردم چنانچه سو استفاده اي از اصل قبض مرقوم مفقود شده به عمل آيد شخصاً مسئول و پاسخگو باشم در ...
اقرارنامه مفقودی چک

اقرارنامه مفقودی چک

اقرارنامه مفقودی چک در تاريخ فوق در اين دفتر حاضر گرديد آقاي ......... بعدالحضور حضور اقرار نمود مبني بر اينكه يك فقره چك بشماره .......... عهده بانك ............. كه در اختيار اينجانب بوده را ظهر نويسي و به هيچ شخص حقيقي و حقوقي ديگر انتقال نداده ام و اصل چك مذكور را ...
اقرارنامه تغییر پارکینگ

اقرارنامه تغییر پارکینگ

اقرارنامه تغییر پارکینگ (مالک یک شخص)در تاريخ فوق حاضر گرديد آقاي........................... با مشخصات فوق الذكر بعد الحضور اعلام نمود اينجانب مالك دو دستگاه آپارتمان 1: پلاك ثبتي............. فرعي از................................. اصلي واقع در بخش.................مورد ثبت سند مالكيت كاداستري به شماره دفتر الكترونيكي .........................به شماره چاپي.................... 2: پلاك ثبتي............. فرعي ...
اقرارنامه اخذ بهای ثمنیه عرصه و اعیان

اقرارنامه اخذ بهای ثمنیه عرصه و اعیان

اقرارنامه اخذ بهای ثمنیه عرصه و اعیان در تاريخ فوق حاضر گرديد در ایندفتر خانه خانم .............. با مشخصات فوق الذكر همسر و احد از وراث مرحوم ............... طبق دادنامه حصر وراثت شماره ................. مورخ .......... شعبه .................. و گواهي پرداخت ماليات بر ارث شماره ................. مورخ ........... شماره پرونده .................. دارايي ................ بعدالحضور در كمال صحت و ...
نمونه تعهد وزارت صمت جهت ورود کالا با ارز رسمی

نمونه تعهد وزارت صمت جهت ورود کالا با ارز رسمی

نمونه تعهد وزارت صمت جهت ورود کالا با ارز رسمی اين شركت اقرار و تعهد مي نمايد در مورد كليه محموله هاي ثبت سفارش هاي ذيل كه ارز رسمي دريافت كرده يا خواهند نمود و از تاريخ اين تعهد ترخيص مي شوند، اولا كل محموله هاي ثبت سفارش شده ...
اجاره آپارتمان

اجاره آپارتمان

اجاره آپارتمان مورد اجاره : تمامي ششدانگ آپارتمان با مشخصات فوق الذكر با حق استفاده از امتيازات آب ، برق وگاز منصوبه و خط تلفن منصوبه بشماره ........ در آن كه مستاجر با رويت عين مستاجره و وقوف كامل از محل وقوع و حدود و مشخصات آن قبول اجاره نمود و ...
صلح عمری با حق فسخ

صلح عمری با حق فسخ

صلح عمری با حق فسخ با جميع توابع و متعلقات شرعيه و عرفيه آن بانضمام قدرالسهم از عرصه و ساير قسمت هاي مشاعي، متصالحين با رويت مورد مصالحه و وقوف كامل از محل وقوع و حدود و مشخصات آن قبول صلح نمودند. اسقاط كافه خيارات به استثناي خيار شرط ...