وکالت مطالبه وجه چک برگشتی

وکالت مطالبه وجه چک برگشتی

وکالت مطالبه وجه چک برگشتی مراجعه به هر يك از دادسراهاي عمومي و انقلاب، دادگاه هاي عمومي ( حقوقي و جزايي )، تجديد نظر، ديوان عالي كشور، شوراي حل اختلاف، اجراي احكام و همچنين مراجعه به اداره اجراي اسناد رسمي و بانك مربوطه، در صورت عدم وجود موانع قانوني ...
وکالت گمرکی

وکالت گمرکی

وکالت گمرکی مورد وكالت : انجام تشريفات گمركي موكل در خصوص واردات،صادرات،ترانزيت،ورود موقت،مرجوعي و ترخيص كالا و كليه اقدامات و تشريفات قانوني مربوطه و بطور كلي اقدام به هر نوع عمل قانوني لازم در رابطه با مورد وكالت به نحوي كه نياز به حضور و امضا و اجازه مجدد ...
وکالت ثبت علامت تجاری

وکالت ثبت علامت تجاری

وکالت ثبت علامت تجاریمورد وكالت : مراجعه به اداره ثبت شركت ها و مالكيت صنعتي و اداره ثبت علائم تجاري و قسمت هاي مربوطه، ثبت اسناد و املاك و ساير ادارات دولتي و غيردولتي و كليه مراجع ذيصلاح كشور جهت ثبت علامت تجاري شركت فوق به هر اسم و ...
وکالت فروش سهام شرکت با مسئولیت محدود

وکالت فروش سهام شرکت با مسئولیت محدود

وکالت فروش سهام باشرکت مسئولیت محدود مراجعه به اداره ثبت شركت ها و موسسات غير تجاري ،دفاتر اسناد رسمي، سرمميزي مالياتي، حوزه مالياتي مربوطه و ساير ادارات ذيربط و مراجع ذيصلاح، انجام كليه امور كاري و اداري مربوط به كليه سهم الشركه موكل در شركت ............ (با مسئوليت محدود) به شناسه ...
تفویض اختیارات شخص در شرکت

تفویض اختیارات شخص در شرکت

تفویض اختیارات شخص در شرکت مورد وكالت : مراجعه به تمامي ادارات دولتي و غيردولتي و وابسته به دولت،وزارتخانه ها،ارگان ها و سازمان ها و نهادها،مراجع قضايي،بانك ها،اداره ثبت شركت ها و مؤسسات غيرتجاري،دفاتر اسناد رسمي،دارايي،اتحاديه ها،اصناف،اتاق بازرگاني،انجام كليه وظايف و مسئوليت هاي موكل در شركت ........ به شناسه ملي ......... ...
وکالت برداشت از حساب

وکالت برداشت از حساب

وکالت برداشت از حساب مورد وكالت : مراجعه به بانك ..... شعبه ........ كد ..... و اقدام به انجام كليه امور بانكي موكل در خصوص حساب ............. بشماره .......... متعلق به موكل و تهيـه و تقـديـم مدارك مورد نياز،واريز ،دريافت و برداشت هر مقدار وجه از حساب هاي مرقوم و ساير مزاياي مترتبه بر آن ...
وکالت قبول صلح عمری

وکالت قبول صلح عمری

وکالت قبول صلح عمریمورد وکالت :قبول مصالحه هر نوع ملك اعم از خانه و آپارتمان و زمين به هر پلاك ثبتي و هر متراژ با جميع توابع شرعيه لواحق عرفيه آن بدون استثنا بنام و براي موكل با هر شرط و به هر مدت و ميزان و به هر ...
وکالت فروش سهم الارث

وکالت فروش سهم الارث

وکالت فروش سهم الارث مورد وكالت : با حق مراجعه به هريك از وزارتخانه ها،سازمان ها، ادارات و دواير دولتي و غير دولتي اعم از اداره ثبت اسناد و املاك، دارايي، شهرداري، تامين اجتماعي، اوقاف، مسكن و شهرسازي، جهاد كشاورزي و همچنين مراجعه به هر يك از مراجع قضايي، بانك ...
وکالت اجاره دادن ملک (ملک مشخص)

وکالت اجاره دادن ملک (ملک مشخص)

وکالت اجاره دادن ملک (ملک مشخص)مورد وكالت : مراجعه به ادارات ثبت اسناد و املاك ،دارايي ، تامين اجتماعي ، هر يك از دفاتر اسناد رسمي ، دفاتر مشاورين املاك و هريك از مراجع قضائي و انتظامي و ديگر ادارات و مراجع و مقامات ذيربط ، پس از رفع ...
وکالت خرید ملک ( پلاک مشخص)

وکالت خرید ملک ( پلاک مشخص)

وکالت خرید ملک (پلاک مشخص) اقدام به خريداري و قبول انتقال ............... دانگ آپارتمان/زمين/خانه به پلاك ........... فرعي از ............... اصلي واقع در بخش ........................ مشاعاً يا مفروزاً به هر مبلغ و با هر گونه قيد و شرط كه وكيل صلاح و مقتضي بداند با كليه متعلقات و منضمات و مشاعات و مشتركات و ...