وکالت خرید و قبول صلح علامت تجاری

وکالت خرید و قبول صلح علامت تجاری

وکالت خرید و قبول صلح علامت تجاریمورد وكالت :اقدام به خریداری و قبول صلح هر نوع علامت و نام تجاری تحت هر شکل و عنوان با هر مشخصات از هر شخص به هر مبلغ با هر قید و شرط  که تعیین شود با تمام حقوق و امتیازات مترتبه آن ...
وکالت انجام امور مالیاتی

وکالت انجام امور مالیاتی

وکالت انجام امور مالیاتیمورد وكالت : مراجعه به وزارت امور اقتصادی و دارایی ،سازمان امور مالیاتی ،حوزه های مالیاتی ،ممیزی ها و سر ممیزی های مالیاتی ،هیات حل اختلاف مالیاتی ،شوراي عالي مالياتي،دادستان انتظامي مالياتي،دواير اجرا جهت انجام كليه امور مالياتي موكل اعم از تسليم اظهارنامه ها،تقاضای اخذ کد ...
وکالت گمرکی

وکالت گمرکی

وکالت گمرکی مورد وكالت : انجام تشريفات گمركي موكل در خصوص واردات،صادرات،ترانزيت،ورود موقت،مرجوعي و ترخيص كالا و كليه اقدامات و تشريفات قانوني مربوطه و بطور كلي اقدام به هر نوع عمل قانوني لازم در رابطه با مورد وكالت به نحوي كه نياز به حضور و امضا و اجازه مجدد ...
تقاضای صدور اجرائیه نسبت به مطالبات مورث

تقاضای صدور اجرائیه نسبت به مطالبات مورث

تقاضای صدور اجرائیه نسبت به مطالبات مورث مورد وکالت:با حق مراجعه به دفتر اسناد رسمی ........ تهران و اداره اجراي اسناد رسمي  ، در صورت عدم وجود موانع قانوني تقاضاي صدور اجراييه نسبت به سهم الارث موکلین ازمطالبات مورث از سند رهنی ....... مورخ ........ عليه راهن و گیرنده تسهیلات سند مرقوم ،تعقيب ...
وکالت برداشت از حساب

وکالت برداشت از حساب

وکالت برداشت از حساب مورد وكالت : مراجعه به بانك ..... شعبه ........ كد ..... و اقدام به انجام كليه امور بانكي موكل در خصوص حساب ............. بشماره .......... متعلق به موكل و تهيـه و تقـديـم مدارك مورد نياز،واريز ،دريافت و برداشت هر مقدار وجه از حساب هاي مرقوم و ساير مزاياي مترتبه بر آن ...
وکالت اخذ سند مالکیت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

وکالت اخذ سند مالکیت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

وکالت اخذ سند مالکیت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مورد وكالت: در خصوص مراجعه به اداره ثبت اسناد و املاك و پيگيري امور مربوطه نسبت به فرم پذيرش درخواست صدور سند مالكيت به شماره پرونده ............. قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي ...
وکالت اخذ سند مالکیت المثنی

وکالت اخذ سند مالکیت المثنی

وکالت اخذ سند مالکیت المثنی مورد وكالت :مراجعه به اداره ثبت اسناد و املاك تقاضاي سند مالكيت المثني در خصوص ششدانگ پلاك ثبتي................ فرعي از.............. اصلي واقع در بخش ............. با حق تنظيم و امضا اوراق و استشهاديه مربوطه تاديه هزينه هاي قانوني، ارائه مدارك، اخذ پاسخ استعلاميه ها درخواست يا ...
وکالت فروش سهم الارث

وکالت فروش سهم الارث

وکالت فروش سهم الارث مورد وكالت : با حق مراجعه به هريك از وزارتخانه ها،سازمان ها، ادارات و دواير دولتي و غير دولتي اعم از اداره ثبت اسناد و املاك، دارايي، شهرداري، تامين اجتماعي، اوقاف، مسكن و شهرسازي، جهاد كشاورزي و همچنين مراجعه به هر يك از مراجع قضايي، بانك ...
وکالت اجاره دادن ملک (ملک مشخص)

وکالت اجاره دادن ملک (ملک مشخص)

وکالت اجاره دادن ملک (ملک مشخص)مورد وكالت : مراجعه به ادارات ثبت اسناد و املاك ،دارايي ، تامين اجتماعي ، هر يك از دفاتر اسناد رسمي ، دفاتر مشاورين املاك و هريك از مراجع قضائي و انتظامي و ديگر ادارات و مراجع و مقامات ذيربط ، پس از رفع ...
وکالت خرید ملک ( پلاک مشخص)

وکالت خرید ملک ( پلاک مشخص)

وکالت خرید ملک (پلاک مشخص) اقدام به خريداري و قبول انتقال ............... دانگ آپارتمان/زمين/خانه به پلاك ........... فرعي از ............... اصلي واقع در بخش ........................ مشاعاً يا مفروزاً به هر مبلغ و با هر گونه قيد و شرط كه وكيل صلاح و مقتضي بداند با كليه متعلقات و منضمات و مشاعات و مشتركات و ...