وکالت فروش سهام شرکت با مسئولیت محدود

وکالت فروش سهام شرکت با مسئولیت محدود

وکالت فروش سهام باشرکت مسئولیت محدود مراجعه به اداره ثبت شركت ها و موسسات غير تجاري ،دفاتر اسناد رسمي، سرمميزي مالياتي، حوزه مالياتي مربوطه و ساير ادارات ذيربط و مراجع ذيصلاح، انجام كليه امور كاري و اداري مربوط به كليه سهم الشركه موكل در شركت ............ (با مسئوليت محدود) به شناسه ...
تفویض اختیارات شخص در شرکت

تفویض اختیارات شخص در شرکت

تفویض اختیارات شخص در شرکت مورد وكالت : مراجعه به تمامي ادارات دولتي و غيردولتي و وابسته به دولت،وزارتخانه ها،ارگان ها و سازمان ها و نهادها،مراجع قضايي،بانك ها،اداره ثبت شركت ها و مؤسسات غيرتجاري،دفاتر اسناد رسمي،دارايي،اتحاديه ها،اصناف،اتاق بازرگاني،انجام كليه وظايف و مسئوليت هاي موكل در شركت ........ به شناسه ملي ......... ...