وکالت فروش سهام شرکت با مسئولیت محدود

وکالت فروش سهام شرکت با مسئولیت محدود

وکالت فروش سهام باشرکت مسئولیت محدود مراجعه به اداره ثبت شركت ها و موسسات غير تجاري ،دفاتر اسناد رسمي، سرمميزي مالياتي، حوزه مالياتي مربوطه و ساير ادارات ذيربط و مراجع ذيصلاح، انجام كليه امور كاري و اداري مربوط به كليه سهم الشركه موكل در شركت ............ (با مسئوليت محدود) به شناسه ...
وکالت صلح و واگذاری علامت تجاری

وکالت صلح و واگذاری علامت تجاری

وکالت صلح و واگذاری علامت تجاریمورد وكالت : مراجعه به اداره كل مالكيت صنعتي ،اداره ثبت علائم تجاري ،اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجاري،اداره امور مالياتي ،دفاتر اسناد رسمي، سايرادارات و مراجع ذيربط جهت درخواست و دريافت هرگونه مجوز، گواهي ، پاسخ استعلام،مفاصا حساب،تسليم اظهار نامه ،تمديد و ...