مدارک مورد نیاز جهت تنظیم سند پیش فروش آپارتمان

مدارک مورد نیاز جهت تنظیم سند پیش فروش آپارتمان

مدارک مورد نیاز جهت تنظیم سند پیش فروش آپارتمان1- سند رسمی مالکیت یا سند اصلی اجاره با حق احداث بنا یا قرارداد رسمی حاکی از این که مورد معامله در ازاء سرمایه گذاری با حق فروش از طریق احداث بنا بر روی عرصه به پیش فروشنده اختصاص یافته است....
مدارک مورد نیاز جهت نقل و انتقال املاک

مدارک مورد نیاز جهت نقل و انتقال املاک

مدارک  و مستندات مورد نیاز جهت نقل و انتقال املاک نقل و انتقال املاک داخل در محدوده شهرآپارتمان های مسکونی:اصل سند مالکیتاصل بنچاقشناسنامه و کارت ملی طرفیناصل یا برابر با اصل پایانکار شهرداری (تبصره 8 ماده 100 قانون شهرداری)پاسخ استعلام ثبتی (ماده یک قانون تسهیل و ماده یک آئین ...